Đảng ủy xã
Đảng bộ phường Đồng Lạc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
 

Thực hiện Chỉ thị 35 -CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và Kế hoạch số 162-KH/TU  ngày 23/8/2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy vềTổ chức Đại hội các cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”; kế hoạch số 112-KH/TU ngày 13/9/2019 của BTV  thành ủy về tổ chức đại hội các cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 14/9/2019 của Đảng ủy phường Đồng lạc về Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ, trực thuộc Đảng bộ và đại hội đảng bộ phường Đồng Lạc khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian qua, Đảng bộ phường Đồng Lạc đã chủ động, nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ và đảm bảo quy trình chuẩn bị  Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xác định đại hội đảng bộ phường Đồng Lạc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ phường trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Đảng ủy phường triển khai tích cực.Phường Đồng Lạc được chọn là đơn vị đại hội điểm của thành phố Chí Linh để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, Ðảng bộ phường Đồng Lạc đã triển khai quán triệt công tác chuẩn bị đại hội tới các chi bộ trực thuộc và tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 Nhìn lại sự nỗ lực trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát, quyết liệt của Thành ủy Chí Linh, UBND, các ban ngành đoàn thể thành phố; sự nỗ lực, tích cực, chủ động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, các ngành đoàn thể trong phường, cùng với sự đoàn kết, đồng tâm, đồng thuận của tầng lớp nhân dân và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; Đảng bộ và nhân dân phường Đồng Lạc đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn  thành 19/19 chỉ tiêu Đại hội đề ra:

    - Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, tương đối toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức nghị quyết Đại hội đề ra:

     +Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 76 tỷ đồng, chiếm 22,8% so vớ mục tiêu đại hội tăng 7,89%.

     +Giá trị sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp đạt 20,24 tỷ đồng, chiếm 7,3% so với mục tiêu đại hội tăng 26,78%.

     +Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ đạt 137,8 tỷ đồng, chiếm 69,9% so với mục tiêu đại hội tăng 82,17%.

     +Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt từ 110-120 triệu đồng/ha, so với mục tiêu đại hội tăng từ 9-10%.

     +Thu nhập bình quân đầu người ước đến năm 2020 là 61 triệu đồng, tăng 8,9% so với mục tiêu đại hội.

     +Đảm bảo lương thực cung cấp cho người dân và có số dư bán ra thị trường. Tổng sản lượng thực phẩm đạt 890 tấn (năm 2019), đạt 127% mục tiêu Đại hội; bình quân đầu người 117kg/người/năm.

     +Thu ngân sách bình quân 21,8 tỷ/năm, tăng 60% so với năm 2015.

    -Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn và đô thị có bước phát triển mạnh mẽ.

    -Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường được quan tâm.

    -Văn hóa- xã hội có chuyển biến, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

    -Chính trị- xã hội ổn định, quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

    -Công tác xây dựng Đảng: công tác chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên; phương thức lãnh đạo của cấp ủy có sự đổi mới; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên được tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí được tăng cường; công tác dân vận của hệ thống chính trị được đổi mới đem lại nhiều kết quả.

    - Công tác xây dựng chính quyền: tổ chức hoạt động của HĐND được nâng cao chất lượng; hoạt động của UBND đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đạt được nhiều kết quả tích cực.

    - Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động một số mặt được đổi mới. Mặt trận và các đoàn thể đã thực hiện tốt việc tuyên truyền,vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân không ngừng củng cố và mở rộng tổ chức.

 Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho đại hội phường đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng nguyên tắc, từ báo cáo chính trị, kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, đảng viên tham dự đại hội. Đề án nhân sự nhiệm kỳ mới được Ban Thường vụ Đảng ủy phường bàn bạc kỹ, trong kế hoạch đã nhấn mạnh đến việc đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển; số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, cụ thể:

    -Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội Đảng bộ phường diễn ra đúng tiến độ và quy định.

    -Xây dựng báo cáo chính trị đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.

    -Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, cấp ủy phường đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của Thành ủy, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, tích cực chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

    -Xây dựng kế hoạch và thành lập các tiểu ban, ban hành Kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban phục vụ Đại hội. Đồng thời các mặt công tác hậu cần, cơ sở vật chất phục vụ đại hội; kế hoạch công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong Đại hội đã được chuẩn bị chu đáo.

Đại hội Đảng phường được tổ chức vào ngày 11 và ngày 12/3/2020. Trong những ngày vừa qua Đảng ủy phường đã xây dựng, ban hành kế hoạch và hướng dẫn cụ thể để Đại hội  Đảng bộ lần thứ XXV diễn ra thành công, đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật. làm tốt công tác chuẩn bị đại hội. Ông Nguyễn Trọng Thắng- Bí thư Đảng bộ phường cho biết: “Chúng tôi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho đại hội, bởi đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương nên các quy trình đang được tiến hành thực hiện đảm bảo đúng theo quy định, kiểm tra để nắm bắt kịp thời và có những hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể, sâu sát”. Đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên; tích cực tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; nâng cấp, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội…

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội Đảng bộ phường Đồng Lạc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng phường Đồng Lạc phát triển bền vững. 

Thực hiện chương trình Ban Văn hóa-TT

 


 
Các bài liên quan
Đảng ủy phường Đồng Lạc tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9,7/11/2019 và hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2019 (14/01/2020)
Đảng bộ phường Đồng L ạc- đơn vị đi đầu trong thực hiện chỉ thị 05, gắn với công tác xây dựng Đảng (08/11/2019)
Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 (08/11/2019)
Tổng kết 05 năm Đồng Lạc xây dựng Nông thôn mới (29/09/2016)
Thăm "phố tơ lụa" ở thành phố Hải Dương (19/08/2014)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay70 
 Hôm qua43
 Tuần này380 
 Tất cả163555 
IP: 3.219.167.194